De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Reglement betreffende de subsidiëring van kleinschalige initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie

Besluit van 17 juni 2015

De provincieraad van Limburg,

Gelet op de provinciale beleidsnota;

Gelet op beleidsdoelstelling 5 “Overig beleid”;

Gelet op actieplan 2015140064 “Versterken van het provinciale milieu- en klimaatbeleid door een planmatige en geïntegreerde aanpak”;

Gelet op actie 2015140162 “De Limburgers actief betrekken via participatieve initiatieven bij de planning en uitvoering van het provinciale milieubeleid”;

Overwegende dat er een opkomende tendens is van initiatieven onder de noemer van circulaire en deeleconomie zoals weggeefpleinen, ruilbeurzen, repair café’s, …;

Overwegende dat het daarom is aangewezen om ter ondersteuning van deze vanuit milieuoogpunt waardevolle kleine initiatieven een subsidiereglement op te stellen;

Overwegende dat dit nieuwe reglement beschouwd kan worden als een dochterreglement van het reglement ‘Reglement betreffende de subsidiëring van kleine duurzame projecten’, vastgesteld door de provincieraad bij besluit van 16 februari 2011, en daarom onder dezelfde budgetsleutel kan ondergebracht worden;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 2002 inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming en latere wijzigingen op dit besluit;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op budgetsleutel 649020/2/0381/2MI3901o: Geïntegreerde milieuprojecten/Subsidie Kleine duurzame projecten/Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en openbare besturen (ramingsnummer 2015141765) van het provinciebudget en meerjarenplan;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de deputatie een subsidie verlenen aan verenigingen (inclusief buurtcomités), Limburgse gemeenten en OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en (semi) profit-organisaties voor projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de provincie Limburg (B) inclusief haar Noord-Zuidrelaties), in zoverre deze projecten een duidelijke milieucomponent bevatten. Samenwerking tussen partners die werken rond “circulaire economie” is mogelijk.
Dit reglement wil inspelen op een aantal nieuwe maatschappelijke tendensen zoals circulaire en deeleconomie.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

 • Duurzame ontwikkeling: een maatschappelijke ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. In dit concept wordt getracht om ecologische, economische en sociale belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verzoenen, bij voorkeur op een participatieve manier.
 • Terreinrealisaties: het gaat hier om initiatieven die een concrete, zichtbare en/of tastbare verandering teweegbrengen in de natuurlijke en/of menselijke leefomgeving en zo bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Limburg.
 • Communicatie-acties: het gaat hier om initiatieven die informatie over onderwerpen m.b.t. duurzame ontwikkeling overbrengen naar specifieke doelgroepen met als doel hen relevante kennis bij te brengen, te mobiliseren en/of een gedragswijziging te stimuleren.
 • Circulaire economie: het is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren, bij voorkeur via korte kringlopen. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.
  Verenigingen, buurtcomités en gemeentebesturen spelen volop in op deze nieuwe tendens. Weggeefpleinen, ruilbeurzen, repair café’s zijn bijvoorbeeld initiatieven die perfect passen onder deze noemer.
 • Deeleconomie: dit is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het gaat om gezamenlijk creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten.

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de aanvrager en zijn eventuele copromotoren voldoen aan volgende voorwaarden:

 • één of meer activiteiten op het grondgebied van de provincie Limburg (B) ontplooien
 • een vereniging met of zonder rechtspersoonlijkheid (zoals bijvoorbeeld buurtcomités), een gemeentebestuur, een OCMW, een intergemeentelijke samenwerkingsverband of een (semi) profit-organisatie zijn
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg
 • geen activiteiten uitoefenen die als strijdig kunnen worden beschouwd met de principes van duurzame ontwikkeling en/of niet het onderwerp zijn (geweest) van gerechtelijke procedures in die zin
 • op het moment van de aanvraag nog niet eerder een subsidie hebben verkregen in het kader van dit reglement voor hetzelfde project.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het project inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project aan de volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen:

 • op het grondgebied van de provincie Limburg uitgevoerd worden en een bijdrage leveren aan het beleid van de provincie Limburg inzake duurzame ontwikkeling
 • waar mogelijk rekening houden met andere gelijkaardige initiatieven in de regio
 • als doel hebben een initiatief op te richten of in te stellen op het vlak van circulaire en/of deeleconomie
 • een voorbeeldfunctie uitstralen.

Binnen dit reglement komen zowel terreinrealisaties, communicatie-acties als een combinatie van beide in aanmerking. Initiatieven die niet aansluiten bij de geest van dit reglement zijn o.m.:

 • de aankoop van onroerende goederen, het optrekken van gebouwen, de aanleg van wegeninfrastructuur of speeltuinen, …
 • de aankoop van bepaalde investeringsgoederen waarvan de gangbare afschrijvingstermijn de loopduur van het project ruimschoots overschrijdt en/of de relevantie te gering is in het kader van de doelstellingen van het project (vb. rollend materieel, computers, …)
 • regulier onderhoud en beheer (behalve significante en duurzame wijzigingen daaraan d.m.v. investeringen, aangepaste praktijken en procedures, opleiding, sensibilisatie…), het opruimen van zwerfvuil, …
 • acties die opgelegd zijn door wetgeving, reglementen, vergunningen en overeenkomsten, …
 • de opmaak van studies, plannen, inventarisaties, visieteksten, … . 

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 5: de termijn, wijze en adres van indiening van de aanvraag

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs
 • elektronisch.

Elektronische indiening geniet de voorkeur. Bijlagen die bij de aanvraag behoren en die niet elektronisch worden ingediend, mogen eveneens per mail of fax worden ingediend.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan vanaf 1 januari van het lopende budgetjaar worden ingediend.
De aanvraag moet ten laatste op 31 december van datzelfde jaar bij ondervermelde dienst zijn toegekomen; de datum van de indieningsmail, of bij niet-elektronische indiening de ontvangstdatumstempel van de Directie Omgeving, geldt hierbij als bewijs.

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
Dienst Milieu en Natuur - Planning en Beleid
Directie Omgeving
provincie Limburg
Provinciehuis
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Tel. 011 23 83 38
Fax 011 23 83 10
E-mail minaplanning@limburg.be

Artikel 6: documenten, in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met een beschrijving van het project en een begroting van de ontvangsten en uitgaven van het project
 • een document waaruit blijkt dat het project voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden bepaald in artikel 4 van dit reglement
 • de statuten van de aanvrager indien hij rechtspersoonlijkheid bezit en geen gemeente is, voor zover de statuten niet reeds eerder werden ingediend bij het provinciebestuur en sindsdien ongewijzigd zijn gebleven
 • in geval de aanvrager een buurtcomité is: een document van de gemeente waarin het buurtcomité actief is en waarin het bestaan en de werking als buurtcomité bevestigd worden.

Het aanvraagformulier kan op het bovenvermeld adres opgevraagd worden of kan van de bovenvermelde website worden gehaald.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 7: toetsing op tijdigheid

De aanvraag wordt getoetst op tijdigheid. Aanvragen die buiten de termijn, vermeld in artikel 5 werden ingediend, komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement voor het betreffende jaar. De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 8: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag bij het bestuur.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9: toetsing op inhoud

§1 De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement.

§2 De deputatie beslist over de toekenning van de subsidie.

Artikel 10: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag voor het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning.

Artikel 11: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist binnen een termijn van 90 dagen na de uiterste datum van indiening of de aanvraag vermeld in bovenvermeld artikel 5 al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend. De aanvrager zal schriftelijk in kennis worden gesteld van deze beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 12: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 500,00 euro.

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 13: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in 1 schijf uitbetaald bij de toekenning.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie

Artikel 14: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend, verbindt deze zich ertoe:

 • de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • tijdig de in bovenvermeld artikel 6  vermelde documenten in te dienen
 • melding te maken van de ondersteuning door de provincie op de wijze zoals bepaald door de deputatie bij toekenning
 • voor alle activiteiten de vereiste vergunningen te verkrijgen
 • de deputatie onmiddellijk op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen of annulatie m.b.t. het project
 • het project ten laatste 6 maanden na de subsidietoekenning, te rekenen vanaf de datum van het besluit van de deputatie waarin de subsidie werd toegekend, te realiseren.

VIII Controle en sancties

Artikel 15: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 16: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-uitbetalen of het gedeeltelijk niet-uitbetalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode, vastgesteld door de deputatie, de begunstigde uitgesloten worden om in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 17: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2015.

Artikel 18: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2015-06-17

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Gilbert Van Baelen

Nuttige links:

Contactgegevens dienst

Milieu en Natuur, Duurzaamheid, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 38
e-mail mina@limburg.be


Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.