De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Een huis in opbouw - Bouw jij mee aan het Limburg van de toekomst?

Veelgestelde vragen projectaanvraag innovatieve projecten wonen

Bij vorige projectoproepen kregen we ook (aan)vragen die inhoudelijk onvoldoende aansluiting vinden bij het reglement, of die een duidelijkere, sterkere en dus ook een kwalitatievere onderbouwing nodig hadden om het project goed te kunnen beoordelen.
Aan de hand van de volgende veelvoorkomende vragen en aandachtspunten kun je vooraf checken of je idee in aanmerking komt en welke elementen je aanvraag moet bevatten. Uiteraard blijft het reglement de leidraad voor de beoordeling van het project.

 1. Wat versta ik onder "een nieuw traject"?
 2. Wat is de definitie van "een innovatief project"?
 3. Hoe beschrijf ik de doelstellingen van het project?
 4. Welke projectaanvragen komen niet in aanmerking?
 5. Moet ik een onderzoek of begeleiding zelf uitvoeren?
 6. Hoe lang kan een project lopen?
 7. Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?
 8. Is cofinanciering mogelijk?
 9. Wie ondertekent de projectaanvraag?

1 Wat versta ik onder “een nieuw traject”?

Je kunt een aanvraag indienen voor een nieuw project, maar ook voor een bestaand “deel”project waarvan je kunt aangeven dat het nieuw, duidelijk en afgelijnd is. Dat deeltraject is m.a.w. nog niet of onvoldoende uitgewerkt en zal resulteren in een essentiële meerwaarde voor de realisatie van een innovatieve woonvorm in Limburg.
(art. 1)

2 Wat is de definitie van “een innovatief project”?

De provincie Limburg heeft bewust gekozen om het begrip innovatief niet te definiëren. Als projectaanvrager krijg je de kans om vanuit jouw perspectief duidelijk te omschrijven waarom het project vernieuwend is. De regionale eigenheid, de samenwerkingsverbanden, de lokale context, de kansen en uitdagingen binnen de eigen organisatie, … kun je als troef inzetten en bieden mogelijkheid tot maatwerk.
Deze keuze betekent ook dat projecten die inspelen op bestaande noden aan bijkomende huisvesting voor personen met een zorgnood, enkel in aanmerking komen als ze voldoende innovatief zijn (zie ook vraag 4).
(art. 2).

3 Hoe beschrijf ik de doelstellingen van het project?

Omschrijf het project zo helder mogelijk. Het is enkel op basis van je aanvraag dat de adviescommissie en de deputatie je project kunnen beoordelen.

Beschrijf daarom de hoofddoelstelling en de tussentijdse doelstellingen van het project zo SMART mogelijk! (art. 7)

 • Specifiek: is de doelstelling eenduidig?
 • Meetbaar: onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
 • Acceptabel: zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
 • Realistisch: is het doel haalbaar?
 • Tijdsgebonden: wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

De onderbouwing van je visie gebeurt bij voorkeur met kwantitatieve en kwalitatieve argumenten.

Enkele tips

 • Neem je een initiatief voor een specifieke doelgroep? Omschrijf deze doelgroep. Hoe groot is deze groep? Voor hoeveel personen wil je in eerste instantie een oplossing aanreiken?
  Bv. Je wilt een coöperatief project voor starters in je gemeente opzetten. Wie zijn deze starters (jonge starters, doorstarters, nevenstarters, …)? Hoe groot is deze groep en naar wie richt je je precies?
  Bv. Je wilt een project opzetten om een bijkomend aanbod betaalbare wooneenheden te verhogen. Wat bedoel je precies met betaalbaarheid? Betaalbaar wonen of betaalbaar bouwen? Betaalbaar voor welke doelgroep, inkomenscategorie?
 • Elke projectaanvraag wordt getoetst aan de principes van het Ruimtepact 2040. Omschrijf duidelijk hoe jouw project hierin past, hieraan een bijdrage levert. Op de webpagina van het Ruimtepact 2040 vind je een bevattelijke brochure.
 • Voor algemene cijfers en data verwijzen we je graag naar limburg.incijfers.be.
 • Doe je een projectaanvraag met verscheidene partners, of beschrijf je in het project een concrete samenwerking? Dan is het belangrijk dat het engagement van eenieder duidelijk omschreven is. Een intentieverklaring of samenwerkingsverband kan de aanvraag zeker ondersteunen.
  (art. 4)

4 Welke projectaanvragen komen niet in aanmerking?

Dit subsidiereglement heeft de bedoeling om een hefboom te zijn voor innovatieve woonprojecten vanuit het perspectief wonen. Het provinciebestuur investeert met name in het verhogen van het woonaanbod, in de bakstenen. We stimuleren om in de concrete projectaanvragen samen te werken met andere sectoren zoals welzijn, ruimtelijke planning, kennis- en expertisecentra, …
We geven hieronder enkele voorbeelden uit de voorbije twee projectoproepen die niet in aanmerking komen. Vaak geven de voorgestelde projecten een antwoord op een bestaande nood in Limburg, die we (h)erkennen. We reiken dan ook graag de hand om samen met de projectaanvragers te zoeken naar andere mogelijkheden. De volgende voorbeelden komen niet in aanmerking:

 • reguliere opdrachten voor een gemeente zoals bv. de opmaak van een RUP, de opmaak van een masterplan wonen, de aanvraag/opmaak van een omgevingsvergunning, een opdracht in het kader van het uitvoeren van het decreet lokaal woonbeleid, het opmaken van een woonbehoeftestudie, …
 • de aankoop, renovatie en inrichting van een woning, pand of caravan om een (tijdelijk) antwoord te bieden op het tekort aan betaalbare en kwalitatieve woningen voor specifieke doelgroepen
 • een project dat al (verregaand) gerealiseerd is
 • een project dat begeleidingstrajecten opzet om de woonvaardigheden van bewoners met een zorgvraag te stimuleren
 • onderzoek dat onvoldoende aangeeft hoe de resultaten van het onderzoek geïmplementeerd zullen worden in de praktijk
 • de vraag naar financiële ondersteuning voor projecten die ruimtelijk niet beantwoorden aan de principes van goede ruimtelijke ordening. Bv. projecten in zones waar wonen niet aangewezen is (overstromingsgebied, natuurgebied, …)
 • een project kan ook te specifiek zijn. Hiermee bedoelen we dat er voldoende uitrol en transfermogelijkheden in de provincie moeten zijn. We willen leren uit het project om anderen te inspireren, om hun traject sneller en gemakkelijker te maken.

5 Moet ik een onderzoek of begeleiding zelf uitvoeren?

Het subsidiereglement geeft je de mogelijkheid om een idee verder uit te werken d.m.v. een studie of onderzoek. Deze studie kun je zelf opnemen of je kunt een opdracht geven aan een externe organisatie zoals een kenniscentrum, studiebureau, enz.
Een onderzoek of studie moet altijd een antwoord zijn op een werkhypothese en/of gericht zijn op een daadwerkelijke vertaling in de praktijk al dan niet als laboproject.

Je kunt ook een subsidie aanvragen om een project te begeleiden of te coördineren naar een concrete realisatie. Of je deze opdracht intern of extern toekent, mag je als projectaanvrager zelf bepalen.
(art. 1)

6 Hoe lang kan een project lopen?

De provincie volgt zo veel mogelijk de timing van de projectaanvrager. Je kunt dus zelf de tijdsduur bepalen.
Moest je toch nog in tijdsnood geraken, dan kun je met een goede motivatie de deputatie eenmalig om een verlenging van de projectduur vragen.
(art. 7)

7 Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

65 % van de in aanmerking te nemen geraamde projectkosten, vormt het subsidiebedrag. Dit bedrag wordt, indien nodig, afgerond tot het maximale subsidiebedrag van 25.000 euro of 40.000 euro.

Het voorschot bedraagt 50 % van het vastgelegde subsidiebedrag en wordt uitbetaald na goedkeuring door de deputatie.
Na afloop van het project worden op basis van de verantwoordingsdocumenten, de effectieve kosten berekend. De uitkomst van deze berekening zal uiteindelijk het saldo (50 %) bepalen.

Overheadkosten kunnen maximum 15 % van de geraamde projectkosten bedragen.

Het subsidiebedrag van 40.000 euro kun je ontvangen als het project domein- en/of gemeenteoverschrijdend is, als het de open ruimte maximaal vrijwaart of als het inspeelt op grote tekorten op de Limburgse woningmarkt.
(art. 13 en 14)

8 Is cofinanciering mogelijk?

De aanvrager omschrijft in de projectaanvraag welke andere subsidies zijn verkregen en/of aangevraagd. Deze kunnen als cofinanciering ingebracht worden. Neem steeds de mogelijkheid om reguliere subsidies bij andere overheden aan te vragen, in overweging.
Het project mag niet voor meer dan 100 % gesubsidieerd worden.
(art. 5)

9 Wie ondertekent de projectaanvraag?

Een projectaanvraag is enkel ontvankelijk als ze gedateerd is en ondertekend wordt door de persoon die bevoegd is namens de organisatie en de eindverantwoordelijkheid draagt van het project. Hij of zij is immers door de wet, de statuten of door volmacht aangewezen om de organisatie wettelijk te vertegenwoordigen.
Hij/zij kan deze verantwoordelijkheid overdragen door bij de projectaanvraag een schriftelijk attest te voegen waaruit de overdracht van verantwoordelijkheid blijkt.

Raadpleeg de Woonacademie

Samen met veel anderen zien wij in Limburg grote woonnoden voor Limburgers met bijzondere noden, voor specifieke doelgroepen in Limburg.
Als provincie willen we graag samen met jullie zoeken naar oplossingen, samen kijken hoe wij vanuit onze expertise en ons netwerk hieraan kunnen meewerken. In de Woonacademie proberen we alvast goede praktijken, andere eigenaarsmodellen en inspirerende denkpistes naar betaalbaar wonen in de kijker te zetten.

Meer info en vragen

Heb je nog bijkomende vragen of wil je graag mondeling je projectaanvraag aftoetsen? Plan dan een gesprek met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Planning: wonen@limburg.be  of 011 23 72 64.

naar het online platform Limburg in cijfers

Provincie Limburg is ook social