De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Infomarkt PRUP "Prioritair regionaal bedrijventerrein Hoeselt en aanpassing afbakening kleinstedelijk gebied Bilzen" te Hoeselt

Welke ontwikkelingen worden er gepland?

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaand regionaal bedrijventerrein “Hoeselt”  te Hoeselt. Het bedrijventerrein is gelegen in het kleinstedelijk gebied en economisch knooppunt Bilzen.

Conform de bovenlokale structuurplannen en de provinciale beleidsvisie inzake de economische ontwikkeling van de provincie Limburg wordt in uitvoering van de taakstelling aan bedrijvigheid op drie plaatsen in Limburg prioritair ingezet op de uitbreiding van het areaal aan regionaal bedrijventerrein. Hoeselt is geselecteerd als één van de drie locaties. Het plangebied ligt in aansluiting met het bovenlokaal bedrijventerrein Hoeselt, net ten noorden van de dorpskern van Hoeselt, ten westen van de E313 en ten zuidwesten van de stedelijke kern Bilzen.
 
In uitvoering van de taakstelling voor bedrijvigheid opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) wordt een PRUP opgemaakt voor het Prioritair Regionaal Bedrijventerrein te Hoeselt. Bindende bepaling nr. 30 van het RSPL stelt: "De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten af en voert een differentiatie door. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen".

Deze zone voor regionale bedrijvigheid maakt deel uit van het kleinstedelijk gebied Bilzen. Voorliggend PRUP past derhalve de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied aan. Het PRUP verruimt bijgevolg het kleinstedelijk gebied. Bindende bepaling nr. 29 van het RSPL stelt: "De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de kleinstedelijke gebieden af. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen". Tevens wordt het recreatiegebied ten noorden van het bedrijventerrein herbestemd naar landbouwgebied, waarbij dus landbouwgebied wordt bijgecreëerd in aansluiting met de omliggende landbouwgronden.

De opmaak van het PRUP kadert tevens binnen het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).

De locatie voor het prioritair te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein volgt uit de vastgelegde zoekzones in de studie “Ruimte voor Bedrijvigheid in Limburg”, afgekort RuBeLim. Uit het alternatievenonderzoek voor de economische knooppunten zijn door verder onderzoek en overleg de aandachtspunten vanuit milieu, beleids- en praktische overwegingen geformuleerd. De zoekzone is reeds aan het publiek toegelicht op het infomoment van 17 december 2015. Na de evaluatie van het infomoment is de zoekzone onderworpen aan een milieu-effectenscreening.

Infomarkt

Het informatiemoment vindt plaats op maandag 4 september 2017 tussen 18 en 20 u. in de raadzaal (eerste verdieping) van het gemeentehuis van jouw gemeente (Dorpsstraat 17). Op deze infomarkt zullen medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau Antea Group klaarstaan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 augustus 2017 t.e.m. 29 september 2017, ligt het ontwerp PRUP voor jou ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt en in het Dienstencentrum Territorium, dienst Ruimtelijke Ordening, Schureveld 19, 3740 Bilzen. Je kunt het dossier elke werkdag tijdens de kantooruren inkijken.

De ontwerpplannen kun je eveneens online raadplegen.

Opmerkingen of bezwaren?

Tot en met 29 september 2017 kun je schriftelijke opmerkingen en suggesties over het ontwerp PRUP per aangetekende brief bezorgen aan:

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Je kunt jouw schriftelijke opmerkingen eveneens digitaal bezorgen aan de Procoro op het e-mailadres procoro@limburg.be
Bovendien kun je je bezwaarschrift tijdens de kantooruren, zowel in het provinciehuis in Hasselt (Universiteitslaan 1, t.a.v. de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) als in het gemeentehuis van Hoeselt en het stadhuis van Bilzen, tegen ontvangstbewijs afgeven.

Bij de schriftelijke opmerkingen en suggesties moet je duidelijk aangeven:

  • je naam en adres
  • de verwijzing naar het betreffende onderwerp en de vindplaats (bijvoorbeeld plan, bladzijde).

Meer info

Ruimtelijke Planning en Beleid
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel: 011 23 83 45
E-mail: roplangroep@limburg.be
Website: www.limburg.be/ruimtelijkeordening

Nieuws

vrijdag, 25 augustus 2017
Op donderdag 24 augustus 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) de...
maandag, 03 juli 2017
Limburg, wij weten wat fietsen is
- Wie aan Limburg denkt, denkt aan fietsen. Wij zijn trendsetter én koploper in uitzonderlijke fietsbelevingen, functionele fietsroutenetwerken en innovatieve fietsprojecten. - Vier maal per jaar...
dinsdag, 23 mei 2017
Luchtfoto Beringen
Op woensdag 17 mei 2017 zette de provincieraad het licht op groen voor het Provinciale Uitvoeringsplan (PRUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beringen, op voorstel van gedeputeerde...